学校首页

科研成果

2020-03-23     点击: 5829
学术论文:

† Co-first author  
* Corresponding author


2023

2. Xin Zhang, Xiangyang Li, Yongzheng Zhang*, Xiang Li, Qinghua Guan, Jian Wang*, Zechao Zhuang, Quan Zhuang, Xiaomin Cheng, Haitao Liu, Jing Zhang, Chunyin Shen, Hongzhen Lin, Yanli Wang*, Liang Zhan*, and Licheng Ling. Accelerated Li+ Desolvation for Diffusion Booster Enabling Low-Temperature Sulfur Redox Kinetics via Electrocatalytic Carbon-Grazfted-CoP Porous Nanosheets. Adv. Funct. Mater. 2023, 2302624. (IF=19.924, SCI 1) (PDF)1. Tianmi Tang, Yin Wang, Jingyi Han, Qiaoqiao Zhang, Xue Bai, Xiaodi Niu*, Zhenlu Wang, and Jingqi Guan*. Dual‐atom Co‐Fe catalysts for oxygen reduction reaction. Chinese J. Catal. 2023, 46, 48-55. (IF=12.920, SCI 1) (PDF)


2022

20. Lijuan Li, Wenfeng Hai*, Zhiran Chen, Yang Liu, Yushuang Liu, Zhelin Liu*, and Jinghai Liu. Phenylboronic acid conjugated poly (3,4-ethylenedioxythiophene) (PEDOT) coated Ag dendrite for electrochemical non-enzymatic glucose sensing. New. J. Chem. 2023, 47,1563, (IF=3.925, SCI 3) (PDF)


match


19. Xiangyang Li, Quan Zhuang*Dongyong Li, Tianji Ou, Shuang Feng, Jingwen Zhang, Wenyu Bai, Xinjun Ma*, Xilian Jin*, and Jinghai Liu*. Investigation of superconductivity in ultrahigh pressure phases of yttrium. Solid State Commun. 2022, 358, 115004. (IF=1.934, SCI 4) (PDF)18. Husile Bai, Liu He, Jinghai Liu*, Zuojia Liu, Jiangtao Ren*, and Erkang Wang*. Development of a Simple Enzyme-Linked Hybrid-Sandwich Assay for Sensitive Detection of Cardiac Troponin I. Chinese J. Angl. Chem. 2023, 51, 3, 100190. (IF=1.193, SCI 3) (PDF)17. Jing Zhang, Rong He, Quan Zhuang, Xinjun Ma, Caiyin You*, Qianqian Hao, Linge Li, Shuang Cheng, Li Lei, Bo Deng, Xifei Li, Hongzhen Lin*, and Jian Wang*. Tuning 4f-Center Electron Structure by Schottky Defects for Catalyzing Li Diffusion to Achieve Long-Term Dendrite-Free Lithium Metal Battery. Adv. Sci. 2022, 2202244. (IF=17.521, SCI 1) (PDF)16. 丁 钦, 张梓轩, 徐培程, 李晓宇, 段莉梅, 王 寅*, 刘景海*Cu, Ni, Co掺杂对Fe碳纳米管的结构及电催化性能的影响。Chem. J. Chinese U. 2022, 43, 20220421. (IF=0.786, SCI 4) (PDF)15. Yuanman Ni, Xiaxia Ma, Sihong Wang, Yin Wang, Fang Song*, Minhua Cao*, and Changwen Hu*Heterostructured nickel/vanadium nitrides composites for efficient electrocatalytic hydrogen evolution in neutral medium. J. Power Sources. 2022, 521, 230934. (IF=9.794, SCI 2) (PDF)
14. Yushuang Liu*, Furong Chen, Layue Bao, and Wenfeng Hai*. Construction of a non-enzymatic electrochemical sensor based on graphitic carbon nitride nanosheets for sensitive detection of procalcitonin. RSC Adv. 2022, 12, 22518. (IF=4.036, SCI 3) (PDF)13. Jinghui Wang, Ziping Wang, Xia Wang, Peihe Li*, Danhui Sun, Limei Duan, Jie Bai, Sarina Sarina, Huaiyong Zhu, and Jinghai Liu*. Solar thermal-activated photocatalysis for hydrogen production and aqueous triethanolamine polymerization. J. Mater. Chem. A 2022, 10, 19984. (IF=14.511, SCI 1) (PDF)12. Ye Lu, Jixiao Wang, Xiujuan Fen*, Yanhui Li*, Wei Zhang, Yoshinori Yamamoto, and Ming Bao*. Hydrogenation of nitriles to primary amines catalyzed by an unsupported nanoporous palladium catalyst: understanding the essential reason for the high activity and selectivity of the catalyst. Nanoscale 2022, 14, 9341. (IF=8.307, SCI 2) (PDF)11. Quanli Hu*, Yue Bin*, Wang Su, Daotong Yang, Yin Wang, Xiangting Dong*, and Jinghai Liu*. Syntheses, characterization, magnetic, and electrochemical properties of perovskite-type NdFeO3 and NdCoO3 nanofibers. J. Am. Ceram. Soc. 2022, 1. (IF=4.186, SCI 2) (PDF)10. Dandan Jiang*, Siqi Lv, Ruixue Qi, Xue Han, Limei Duan, Jinghai Liu. Layer-by-layer assembly of multilayered double hydroxides/polyoxometalate-coated magnetic nanoparticles for highly efficient phosphopeptide enrichmentMicrochim. Acta 2022, 189, 156. (IF=6.408, SCI 2) (PDF)9. He Li*, Haichun Gu, Ye Lu, Ning Xu, Narenchaoketu Han, Jiaqi Li, Jinghai Liu*, and Jinglin Liu*. Synthesis of Tetrahydrocarbazol-4-ones via Rh(III)-Catalyzed C−H Activation/Annulation of Arylhydrazines with Iodonium Ylides. J. Org. Chem. 2022, 87, 8142. (IF=4.354, SCI 2) (PDF)8. Tingting Zhang, Yin Wang*, Xiangyang Li, Quan Zhuang*, Zixuan Zhang, Hong Zhou, Qin Ding, Yingqi Wang, Yuxin Dang, Limei Duan*, and Jinghai Liu*. Charge state modulation on boron site by carbon and nitrogen localized bonding microenvironment for two-electron electrocatalytic H2O2 production. Chinese Chem. Lett. 2023, 34, 107596 . (IF=8.455, SCI 1) (PDF)7. Zixuan Zhang, Yin Wang*, Jingqi Guan, Tingting Zhang, Peihe Li, Yin Hao, Limei Duan*, Zhiqiang Niu, and Jinghai Liu*. Direct Conversion of Solid g-C3N4 into Metal-ended N-doped Carbon Nanotubes for Rechargeable Zn-Air Batteries. Inorg. Chem. Front. 2022, 9, 3248. (IF=6.569, SCI 1) (PDF)6. Tong Wu, Jinting Ye, Tunan Li, Yuong Liu, Liu Jia, Liqun Sun, Jinghai Liu*, and Haiming Xie*. Tetrathiafulvalene as a multifunctional electrolyte additive for simultaneous interface amelioration, electron conduction, and polysulfide redox regulation in lithium-sulfur batteries. J. Power Sources. 2022, 536, 231482. (IF=9.127, SCI 1) (PDF)5.  Yutong Yang, Yin Wang*, Xia Wang, Shaoqing Chen*, Limei Duan, Wei Zhang, Wangfei Li, and Jinghai Liu*. Tailoring Electron-Riched Boron Sites in BCN for Nitrogen Fixation via Alternate Mechanism. Adv. Mater. Interfaces. 2022, 2101842. (IF=6.147, SCI 2) (PDF)

 

4.  Xin Li, Qianqian Liu, Xiaomian Wang, Junjie Liu, Miao Cheng, Jing Hu, Tao Wei, Wanfei Li*, Yun Ling, Bo Chen, Zhenghui Pan, Wujun Ma, Bo Liu, Zhengying Wu, Jinghai Liu, and Yuegang Zhang.  A facile in situ Mg surface chemistry strategy for conditioning-free Mg[AlCl4]2 electrolytes. Electrochim. Acta 2022, 414, 140213. (IF=6.901, SCI 2) (PDF)

 

 

3.  NuannuanYang, Lei Ji, Haichao Fu, Yanfeng Shen, Meijun Wang*, Jinghai Liu*, Liping Chang, and Yongkang Lv. Hierarchical porous carbon derived from coal-based carbon foam for high-performance supercapacitors. Chinese Chem. Lett. 2022, 33, 3961. (IF=6.779, SCI 1) (PDF)

 

 

2.  Lei Ji, Xia Wang, Yongfeng Jia, Xiaoxi Qin, Yi Sui, Huizhong Yan, Zhiqiang Niu, Jinghai Liu*, and Yuegang Zhang. Oxygen and nitrogen tailoring carbon fiber aerogel with platinum electrocatalysis interfaced lithium/sulfur (Li/S) batteries. Chinese Chem. Lett. 2023, 34, 107123. (IF=6.779, SCI 1) (PDF)

 

20220115100617.png

 

1. Xuefang Hao*, Weiwei Gai, Feng Ji, Lina Wang, Jiadi Zhao, Fan Yang, Haixia Jiang, and Yakai Feng*. Biomimetic and responsive nanoparticles loading JQ1 for dual-targeting treatment of vascular restenosis via multiple actions. Chem. Eng. J. 2022, 431, 133452. (IF=13.273, SCI 1)  (PDF)

 

 2021


21.  Ning Liu, Yin Wang, Qiaoqiao Zhang, and Jingqi Guan*. Trifunctional iridium-based electrocatalysts for overall water splitting and Zn-air batteries. Electrochim. Acta  2021, 380, 138215.
(IF=6.901, SCI 2(PDF)

 

 

20. Xiaomeng Shi, Bo Cao, Jinghai Liu, Jun Zhang*, and Yaping Du. Rare-Earth-Based Metal–Organic Frameworks as Multifunctional Platforms for Catalytic Conversion. Small. 2021, 2005371. (IF=13.281, SCI 1) (PDF)

 

 19. Muyu Liu, Yue Wen, Luhua Lu, Qi Kang, Zhicheng Xie, Ying Chen, Xiaocong Tian, Hongyun Jin, and Jinghai Liu*. A Cost-Effective Iron Based Covalent Organic Frameworkand Its Composite Electrocatalyst for Active and Stable Oxygen Reduction Reaction in Alkaline Solutionand. ChemElectroChem 2021, 8, 1-9. (IF=4.590, SCI 3) (PDF)

 

 

18. Quanli Hu*, Bin Yue, Daotong Yang, Zixuan Zhang, Yin Wang, and Jinghai Liu*. Electrochemical and magnetic properties of electrospun SmFeO3 and SmCoO3 nanofibers. J. Am. Ceram. Soc. 2021, 105, 1149-1158. (IF=3.784, SCI 1) (PDF)

 

 

17. Zhao Liu, Quan Zhuang, Fubo Tian, Defang Duan, Hao Song, Zihan Zhang, Fangfei Li, Hongdong Li, Da Li*, and Tian Cui*. Proposed Superconducting Electride Li6C by sp-Hybridized Cage States at Moderate Pressures. Phys. Rev. Lett. 2021, 127, 157002. (IF=9.161, SCI 1) (PDF)

 

 

16. Wenji Bao, Wenfeng Hai*, Layue Bao, Fan Yang, Yushuang Liu*, Tatsuro Goda, and Jinghai Liu*. Poly(3,4-ethylenedioxythiophene) bearing fluoro-containing phenylboronic acid for specific recognition of glucose. Mater. Chem. Front. 2021, 5, 7675-7683. (IF=6.428, SCI 1) (PDF)

 

 

15. Chao Gai, Xia Wang, Jinghai Liu, Zhengang Liu*, Yong Sik Ok*, Wen Liu, and Alex C. K. Yip.  Ni/Hydrochar Nanostructures Derived from Biomass as Catalysts for H2 Production through Aqueous-Phase Reforming of Methanol. ACS Appl. Nano Mater. 2021, 4, 8958. (IF=5.097) (PDF)

 

 

14. Baocang Liu, Yan Cheng, Bo Cao, Minghao Hu, Peng Jing, Rui Gao*, Yaping Du*, Jun Zhang*, and Jinghai LiuHybrid heterojunction of molybdenum disulfide/single cobalt atoms anchored nitrogen, sulfur-doped carbon nanotube /cobalt disulfide with multiple active sites for highly efficient hydrogen evolution. Appl. Catal. B-Environ. 2021, 294, 120254. (IF=16.683, SCI 1) (PDF)

 


13. 刘景海, 段莉梅, 吉磊氮化碳功能固体的合成化学基础研究。中国科技成果(科技计划成果) 2021, 2207DOI: 10.3772/j.issn.1009-5659.2021.07.016.  (PDF)

 

12. Fan Yang, Xia Wang, Quanli Hu, Dandan Jiang, Ye Lu, Yin Wan, Jinghui Wang, and Jinghai Liu*. Carbon Nitride Initiated Photopolymerization into Luminescent Elastomer Hydrogel. Mater. Chem. Front. 2021, 5, 6491–6501. (IF=6.788, SCI 1) (PDF)

 

 

11. Yanchao Zhu*, En Li, Hechuang Zhao, Shengwei Shen, Jinghui Wang, Zaozao Lv, Muye Liu, Yue Wen, Luhua Lu*, and Jinghai Liu*. Carbon Nitride Derived Carbon and Nitrogen Co-doped CdS for Stable Photocatalytic Hydrogen Evolution. Surf. Interfaces 2021, 25, 101265. (IF=3.724, SCI 2) (PDF)

 

 

10. Shuhan Yang, Quan Zhuang, Xilian Jin*, Liying Song, Li Zhang, Tian Cui, and Bingbing Liu. Evolution of hydrogen dissolution and superconductivity in Re-based solid solutions under pressure studied by ab initio calculations. Phys. Rev. B 2021, 103, 174520. (IF=4.036, SCI 2) (PDF)

 

 

9. Yingying Wang, Peihe Li†*, Jinghui Wang, Zhifei Liu, Yin Wang, Ye Lu, Ying Liu, Limei Duan*, Wanfei Li, Sarina Sarina,  Huaiyong Zhu*, and Jinghai Liu*. Visible-light Photocatalytic Selective Oxidation of C(sp3)-H Bonds by Anion-Cation Dual-metal-site Nanoscale Localized Carbon Nitride. Catal. Sci. Technol. 2021, 11, 4429. (IF=5.721, SCI 2) (PDF)

 

 

8. Lili Huo, Xi Han, Luyao Zhang, BaoCang Liu*, Rui Gao*, Bo Cao, Wei-Wei Wang, Chun-Jiang Jia*, Kaiqiang Liu, Jinghai Liuand Jun Zhang*, Spatial confinement and electron transfer moderating Mo-N bond strength for superior ammonia decomposition catalysis. Appl. Catal. B-Environ. 2021, 294, 120254. (IF=16.683, SCI 1) (PDF)

 

 

7. Quanli Hu*, Bin Yue†, Fan Yang, Hongyang Shao, Morigengaowa Bao, Yin Wang, and Jinghai Liu*, Electrochemical and magnetic properties of perovskite type RMnO3 (R = La, Nd, Sm, Eu) nanofibers. J. Alloy. Compd. 2021, 872, 159727. (IF=4.650, SCI 2) (PDF)

 

 

6. Yongfeng Jia†, Lei Ji†, Hongda Gao, Yanji Liu, Daotong Yang, Tunan Li, Jie Bai, Quanli Hu*, Meijun Wang*, and Jinghai Liu*, Carbon Nitride Grafted Waste-derived Carbon as Sustainable Materials for Lithium-Sulfur Batteries. Nanotechnology 2021, 32, 315403. (IF=3.551, SCI 2) (PDF)

 

 

5. Jinghui Wang, Xia Wang, Lixin Qiu, Honggang Wang, Limei Duan*, Zhenhui Kang, and Jinghai Liu*, Photocatalytic selective H2 release from formic Acid enabled by CO2 captured Carbon Nitride. Nanotechnology 2021, 32, 275404. (IF=3.551, SCI 2) (PDF)

 

 

4. Muye Liu, Yue Wen, Luhua Lu*, Ying Chen, Xiaocong Tian, Hongyun Jin, Jinghai Liu*, and Kai Dai, Nitrogen doped Graphene/Graphitic Carbon Nitride with Enhanced Charge Separation and Two-Electrons-Transferring Reaction Activity for Boosting Photocatalytic Hydrogen Peroxide Production. Sustain. Energ. Fuels 2021, 5, 1511. (IF=5.503, SCI 2) (PDF)

 

3. Hongyang Shao, Quan Zhuang, Hongda Gao, Yin Wang*, Lei Ji, Xia Wang, Tingting Zhang, Limei Duan*, Jie Bai, Zhiqiang Niu, and Jinghai Liu*, Nitrogen and Oxygen Tailoring Solid Carbon Active Site for Two-electron Selectivity Electrocatalysis. Inorg. Chem. Front. 2021, 8 ,173. (IF=5.958, SCI 2) (PDF)

 

 

2. Jun Yao†, Yongfeng Jia†, Qingli Han, Daotong Yang, Qingjiang Pan, Shanshan Yao, Jiuming Li, Limei Duan, and Jinghai Liu*, Ternary Flower-sphere-like MnO2-Graphite/Reduced Graphene Oxide Nanocomposites for Supercapacitor. Nanotechnology 2021, 32, 185401. (IF=3.551, SCI 2) (PDF)

 

1. Lei Ji, Yongfeng Jia, Xia Wang, Limei Duan, Weishan Li*, Jinghai Liu*, and Yuegang Zhang*, Strong Adsorption, Catalysis and Lithiophilic Modulation of Carbon Nitride for Lithium/Sulfur Battery. Nanotechnology 2021, 32, 192002. (IF=3.551, SCI 2) (PDF)

 

2020

22. He Li, Ye Lu, Xinxin Jin, Shuang Sun, Limei Duan*, and Jinghai Liu*Rhodium(III)-catalyzed C–H annulation of 2-acetyl-1-arylhydrazines with sulfoxonium ylides: synthesis of 2-arylindoles. RSC Adv. 2020, 10, 39708. (IF=3.119, SCI 3) (PDF)

 

 

21. Jinting Ye*, Jinghai Liu, Qiang Zhang, Yongqing Qiu, and Lihui Wang, Tuning of Second-Order Nonlinear Optical Properties Based on [2.2]Paracyclophanes Isomer: the Relative Configuration and Polarizable Environment. J. Phys. Chem. C, 2020, 39, 21692. (IF=4.189, SCI 2) (PDF)

 

 

20. Qiaoqiao Zhang, Zhiyao Duan†*, Yin Wang, Lina Li*, Bing Nan, and Jingqi Guan*, Atomically dispersed iridium catalysts for multifunctional electrocatalysis.  J. Mater. Chem. A, 2020, 8, 19665. (IF=10.733, SCI 1) (PDF)

 

 

19. Quanli Hu†*, Bin Yue, Hongyang Shao, Fan Yang, Jinghui Wang, Yin Wang, and Jinghai Liu*, Facile syntheses of perovskite type LaMO3 (M=Fe, Co, Ni) nanofibers for high performance supercapacitor electrodes and lithium-ion battery anodes. J. Alloy. Compd. 2021, 852, 157002. (IF=4.65, SCI 2) (PDF)

 

 

18. Wei Li, Zhelin Liu, Bo Zhao*, and Jinghai Liu, Multiresponsive Fluorescence “Turn ON−OFF” Switch on PB@EuW10/SiO2 Composite for Dual Spectral Detection of N2H4 and H2O2Langumir 2020, 36, 4194. (IF=3.557, SCI 2) (PDF)

 

 

17. Yilan Jiang, Long Yuan, Xiyang Wang, Wei Zhang, Jinghai Liu, Xiaofeng Wu, Keke Huang*, Yefei Li, Zhipan Liu, and Shouhua Feng, Jahn-Teller Disproportionation Induced Exfoliation of Unit-Cell Scale ε-MnO2. Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 132, 22848. (IF=12.257, SCI 1) (PDF)

 

 

16. Xuanyao Li, Peihe Li*, Jinghai Liu, Zhengguo Lin*, and Changwen Hu*, Copper(II)-containing tungstotellurates(VI): syntheses, structures and their catalytic performances in selective oxidation of thioethers. RSC Adv. 2020, 10, 22515. (IF=3.119, SCI 3) (PDF)

 

 

15. Danhui Sun, Peihe Li†*, Xia Wang, Yingying Wang, Jinghui Wang, Yin Wang, Ye Lu, Limei Duan*, Sarina Sarina, Huaiyong Zhu, and Jinghai Liu*, Heterogeneous Photocatalytic Anaerobic Oxidation of Alcohols to Ketones by Direct Hole Oxidation. Chem. Commun. 2020, 56, 11847. (IF=5.996, SCI 1) (PDF)

 

 

14. Dandan Jiang, Limei Duan, Qiong Jia*, and Jinghai Liu*, Glycocyamine Functionalized Magnetic Layered Double Hydroxides with Multiple Affinity Sites for Trace Phosphopeptides Enrichment.  Anal. Chim. Acta 2020, 1136, 25. (IF=5.977, SCI 2) (PDF)

 

 

13. Mengpei Jiang, Keke Huang, Jinghai Liu, Dan Wang, Ying Wang, Xia Wang, Zhida Li, Xiyang Wang, Zhibin Geng, Xiangyan Hou, and Shouhua Feng*, Magnetic-Field-Regulated TiO2 {100} Facets: A Strategy for C-C Coupling in CO2 Photocatalytic Conversion. Chem 2020, 6, 1. (IF=19.735, SCI 1) (PDF)

12. Tong Wu, Guiru Sun, Wei Lu, Liping Zhao, Alain Mauger, Christian M. Julien, Liqun Sun, Haiming Xie*, and Jinghai Liu*, A polypyrrole/black-TiO2/S double-shelled composite fixing polysulfides for lithiumsulfur batteries. Electrochim. Acta 2020, 353, 136529. (IF=5.383, SCI 1) (PDF)

 

 

11. Deependra Kumar Ban†, Yushuang Liu†, Zejun Wang†, Srinivasan Ramachandran†, Nirjhar Sarkar, Ze Shi, Wenhan Liu, Abhijith G. Karkisaval, Erick Martinez-Loran, Feng Zhang, Gennadi Glinskii*, Prabhakar R. Bandaru*, Chunhai Fan*, and Ratnesh Lal*, Direct DNA Methylation Profiling with Electric Biosensor. ACS Nano 2020, 14, 6743. (IF=13.903, SCI 1) (PDF)

 

 

10. Lei Ji, Xia Wang, Yongfeng Jia, Quanli Hu, Limei Duan, Zhibin Geng, Zhiqiang Niu, Weishan Li*, Jinghai Liu*, Yuegang Zhang*, and Shouhua Feng. Flexible Electrocatalytic Nanofiber Membrane Reactor for Lithium/Sulfur Conversion Chemistry. Adv. Funct. Mater. 2020, 1910533. (IF=15.621, SCI 1) (PDF)

 

 

9. Quan Zhuang, Xilian Jin*, Tian Cui*, Die Zhang, Ying Li, Hongyu Yu, Kuo Bao, and Bingbing Liu, Evolution of Metallization and Superconductivity in Solid Hydrogen. Phys. Lett. A 2020, 384, 126571. (IF=2.087, SCI 3) (PDF)

 


8. Xia Wang, Yanji Liu, Yongfeng Jia, Lei Ji, Quanli Hu, Limei Duan*, and Jinghai Liu*. Preparative Chemistry of N-containing Porous Carbon Nanofibers for Capacity Improvement in Lithium-sulfur Battery. Chem. J. Chinese U. 2020, 41(4), 829-837. (IF=0.676, SCI 4) (PDF)

 

 

7. Weiwei Gai†, Xuefang Hao†*, Jiadi Zhao, Lina Wang, Jinghai Liu, Haixia Jiang, Hua Jin, Guoli Liu, and Yakai Feng*, Delivery of Benzoylaconitine using Biodegradable Nanoparticles to Suppress Inflammation via Regulating NF-κB Signaling. Colloid. Surface. B 2020, 191, 110980. (IF=3.973, SCI 2) (PDF)

 

 

6. Quanli Hu*, Bin Yue, Hongyang Shao, Fan Yang, Jinghui Wang, Yin Wang, and Jinghai Liu*, Facile syntheses of cerium-based CeMO3 (M = Co, Ni, Cu) perovskite nanomaterials for high-performance supercapacitor electrodes, J. Mater. Sci. 2020, 55, 8421. (IF=3.442, SCI 2) (PDF)

 

 

5. Yuwei Ma, Dimberu G. Atinafu, Guangtong Hai, Wenjun Dong*, Rongjie Li, Jinghai Liu*, and Ge Wang*, Bidentate carboxylate linked TiO2 with NH2-MIL-101(Fe) photocatalyst: a conjugation effect platform for high photocatalytic activity under visible light irradiation. Sci. Bull. 2020, 65(8), 658.  (IF=6.227, SCI 1) (PDF)


 

4. Quan Zhuang, Xilian Jin*, Kuo Bao, and Tian Cui*, Pressure-induced metallization and reentrant insulativity in elemental crystal of phosphorus: a prediction by ab initio calculations. New J. Phys. 2020, 22, 033011. (IF=3.773, SCI 2) (PDF)


3. Jiadi Zhao, Peihe Li, Zhong Zheng*, Zifeng Pi, Liang Xu, Limei Duan, Wuliji Ao, Xiaowen Sun, Zhiqiang Liu*, and Jinghai Liu*, pH-Zone-Refining Counter-current Chromatography for Two New Lipo-alkaloids Separated from Refined Alkaline Extraction of Kusnezoff monkshood root, J. Sep. Sci. 2020, 1-12. (IF=2.35, SCI 3) (PDF)2. Peihe Li†, Yingying Wang†, Xia Wang, Yin Wang, Ying Liu, Keke Huang, Jing Hu, Limei Duan,* Changwen Hu*, and Jinghai Liu*, Selective Oxidation of Benzylic C−H Bonds Catalyzed by Cu (II)/{PMo12}. J. Org. Chem. 2020, 85(5), 3101. (IF=4.745, SCI 2) (PDF)

 

 


1. Yin Wang†, Yutong Yang†, Xia Wang, Hongyang Shao, Pei-He Li, Tianen Li, Haiyang Liu, Qingfu Zheng, Jing Hu, Limei Duan*, Changwen Hu*, and Jinghai Liu*, Electro-synthesized Co(OH)2@CoSe with Co-OH Active Sites for Overall Water Splitting Electrocatalysis. Nanoscale Adv. 2020, 2, 792. (PDF)


 
2019
学术论文: 

11. Hiroaki Hatano, Tatsuro Goda*, Akira Matsumoto, and Yuji Miyahara*, Induced Proton Dynamics on Semiconductor Surfaces for Sensing Tight Junction Formation Enhanced by an Extracellular Matrix and Drug, ACS Sens. 2019, 4(12), 3195. (IF=6.944, SCI 1) (PDF)


10. Wenfeng Hai, Sihua Pu, Xia Wang, Liming Bao, Narenchaoketu Han, Limei Duan, Jinghai Liu*, Tatsuro Goda*, and Wenming Wu*, Poly(3,4-ethylenedioxythiophene) Bearing Pyridylboronic Acid Group for Specific Recognition of Sialic Acid, Langumir 2020, 36(2), 546. (IF=3.789, SCI 2) (PDF)

 

9. Weilei Zhou, Yong Chen, Xianyin Dai, Hao-yang Zhang, and Yu Liu*, Cucurbit[8]uril-Mediated Polypseudorotaxane for Enhanced Lanthanide Luminescence Behavior in Water. Org. Lett. 2019, 21(23), 9363. (IF=6.555, SCI 1) (PDF)


8. Bin Yue†, Quanli Hu†*, Lei Ji, Yin Wang, and Jinghai Liu*, Facile synthesis of perovskite CeMnO3 nanofibers as an anode material for high performance lithiumion batteries. RSC Adv. 2019, 9, 38271. (IF=3.16, SCI 3) (PDF)


7. Quanli Hu*, Bin Yue, Fan Yang, Hongyang Shao, Jinghui Wang, Lei Ji, Yongfeng Jia, Yin Wang, and Jinghai Liu*, Facile Synthesis and Electrochemical Properties of Perovskite-type CeMnO3 Nanofibers, ChemistrySelect 2019, 4(40), 11903. (IF=1.716, SCI 4) (PDF)


6. Mingjiao Hao†, Jinghui Wang†, Jiadi Zhao, Nan Liu, Chi Feng, Ziping Wang, Danhui Sun, Quanli Hu, Zhiyu Wang, Feng Wang, Jingfeng Yang, Luhua Lu, Wu Dong, Limei Duan*, Zhengang Liu, and Jinghai Liu,* Biological Visual Detection for Advanced Photocatalytic Oxidation towards Pesticides Detoxification, ACS Omega 2019, 4(22), 19655. (IF=2.87, SCI 3(PDF)


5. Zhang Si, Zaozao Lv, Luhua Lu*, Muye Liu, Ying Chen, Hongyun Jin, Xiaocong Tian, Kai Dai, Jinghai Liu*, and Weiguo Song. Nitrogen Doped Graphene Chainmail Wrapped IrCo Alloy Particles on Nitrogen Doped Graphene Nanosheet for Highly Active and Stable Full Water Splitting. ChemCatChem 2019, 11(22), 5457. (IF=4.674, SCI 2) (PDF)

 

 

4. Xia Gao, Jinghai Liu, Yu Sun, Xia Wang, Zhibin Geng, Fangbing Shi, Xiyang Wang, Wei Zhang, Shouhua Feng, Ying Wang*, and Keke Huang*, Optimized Co2+(Td)-O-Fe3+(Oh) Electronic State in a Spinel Electrocatalyst for Highly Efficient Oxygen Evolution Reaction. Inorg. Chem. Front. 2019, 6, 3295. (IF=5.93, SCI 2) (PDF)

 

 

3. Yanjie Si, Zaozao Lv, Luhua Lu*, Muye Liu, Yue Wen, Ying Chen, Hongyun Jin*, Jinghai Liu*, and Weiguo Song, Revealing important role of graphitic carbon nitride surface catalytic activity in photocatalytic hydrogen evolution by using different carbon co-catalysts. Appl. Surf. Sci. 2019, 491, 536. (IF=4.93, 2) (PDF)

 

 

2. Jinghai Liu†*, Lei Ji†, Xia Wang†, Limei Duan, Jiaqi Zhou, Yongfeng Jia, Simei Zeng, Keke Huang*, Zhibin Geng, Xiyang Wang, Changmin Hou, Xiaofeng Wu, Luhua Lu*, Zhili Pei, Yongsheng Chen, Jun Zhang, Shouhua Feng, and Yuegang Zhang, Commercial-Level Energy Storage via Free-Standing Stacking Electrodes, Matter 2019, 1(6), 1694. (PDF)

 

 

1. Tatsuro Goda*, Yuki Imaizumi, Hiroaki Hatano, Akira Matsumoto, Kazuhiko Ishihara, and Yuji Miyahara. Translocation Mechanisms of Cell-Penetrating Polymers Identified by Induced Proton Dynamics. Langmuir 2019, 35(24), 8167. (IF=3.789, SCI 2) (PDF)

 

 


 

2018

学术论文:
13. Chaoying Gao, Yang Yang, Jinghai Liu, Zhongming Sun. A NiII-cluster-based MOF as an efficient heterogeneous catalyst for the chemical transformation of CO2. Dalton Trans. 2019, 48, 1246. (IF=4.052, SCI 2) (PDF)

 

 

12. Xiuzhen Zheng†, Jinghui Wang†, Jianjun Liu, Xianliang Fu, Shifu Chen, Photocatalytic degradation of benzene over different morphology BiPO4: Revealing the significant contribution of high-energy facets and oxygen vacancies, Appl. Catal. B-Environ. 2019, 243, 780. (IF = 14.229, SCI 1) (PDF)

 

 

 

11. Zhibin Geng, Yu Sun, Yuan Zhang, Yanxiang Wang, Liping Li, Keke Huang, Xiyang Wang, Jinghai Liu, Long Yuan, and Shouhua Feng*, Architecture of Biomimetic Water Oxidation Catalyst with Mn4CaO5 Cluster-like Structure Unit, ACS Appl. Mater. Inter. 2018, 44, 97948. (IF=8.097, SCI 1) (PDF)

 

 

10. Pei-He Li, Zheng Wang, Hui Fu, Qi-Pu Dai*, and Chang-Wen Hu*, Cu(I)/{Nb6O19} Catalyzed N-Acylation of Arylacetic Acids with Amines under Aerobic Conditions, Chem. Commun. 2018, 54, 12471. (IF=6.290, SCI 1) (PDF)

 

 

9. Yin Wang, Yuanman Ni, Xia Wang, Nan Zhang, Peihe Li, Jing Dong, Bing Liu, Jinghai Liu*, Minhua Cao, and Changwen Hu*, Template Electro-Etching-Mediated FeOOH Nanotubes as Highly Efficient Photoactive Electrocatalysts for Oxygen Evolution Reaction, ACS Appl. Energy Mater. 2018, 1, 5718. (IF=4.473, SCI 2)(PDF)

 

 

8. Limei Sun*, Wurigamula He, Suriguga Li, Lele Shi, Yijia Zhang, and Jinghai Liu, The high performance mushroom-like Pd@SnO2/Ni foam electrode for H2O2 reduction in alkaline media, J. Power Sources 2018, 395, 386. (IF=6.945, SCI 1) (PDF)

 

 

7. Zhao Zhang, Luhua Lu*, Zaozao Lv, Ying Chen, Hongyun Jin, Shuen Hou, Lixin Qiu, Limei Duan, Jinghai Liu*, and Kai Dai, Porous carbon nitride with defect mediated interfacial oxidation for improving visible light photocatalytic hydrogen evolution,  Appl. Catal. B-Environ. 2018, 232, 384. (IF = 14.229, SCI 1) (PDF)

 

 

6. Yijie Zhang, Wanfei Li, Luhua Lu*, Weiguo Song, Chunru Wang, Lisha Zhou, Jinghai Liu*, Ying Chen, Hongyun Jin, and Yuegang Zhang*, Tuning active sites on cobalt/nitrogen doped graphene for electrocatalytic hydrogen and oxygen evolution, Electrochim. Acta, 2018, 265, 497. (IF=5.116, SCI 1) (PDF)

 

 

5. Yijie Zhang, Luhua Lu,* Si Zhang, Zaozao Lv, Dantong Yang, Jinghai Liu*, Ying Chen, Xiaocong Tian, Hongyun Jin, Weiguo Song, Biomass Chitosan Derived Cobalt/Nitrogen Doped Carbon Nanotube for Electrocatalytic Oxygen Reduction Reaction, J. Mater. Chem. A, 2018, 6, 5740. (IF=9.931, SCI 1) (PDF)

 

 

4. Yanjie Si, Yijie Zhang, Luhua Lu*, Si Zhang, Ying Chen, Jinghai Liu*, Hongyun Jin, Shuen Hou, Kai Dai, and Weiguo Song, Boosting Visible Light Photocatalytic Hydrogen Evolution of Graphitic Carbon Nitride via Enhancing It Interfacial Redox Activity with Cobalt/Nitrogen Doped Tubular Graphitic Carbon, Appl. Catal. B-Environ. 2018, 225, 512. (IF=14.229, SCI 1) (PDF)

 

 

3. Jun Yao*, Shanshan Yao, Gao Fei, Limei Duan, Mutong Niu, Jinghai Liu*, Reduced Graphene Oxide/Mn3O4 Nanohybrid for High-Rate Pseduocapacitive Electrodes, J. Colloid Interf. Sci. 2018, 511, 434–439. (IF= 5.091,  SCI 2) (PDF)

 

 

2. 刘景海,邱俐鑫,刘彦吉,王子平,郝明娇,姚璐,孙丹卉,段莉梅,影响氮化碳(g-C3N4固态材料荧光性质的因素研究,内蒙古民族大学学报,2018, 33, 296-300. (Invited)

 

1. Zaozao Lv, Zhao Zhang, Luhua Lu*, Jinghai Liu*, and Weiguo Song, Manipulation structure of carbon nitride via trace level iron with improved interfacial redox activity and charge separation for synthetic enhancing photocatalytic hydrogen evolution, Appl. Surf. Sci. 2018, 456, 609. (IF=4.427, SCI 2) (PDF)

 

 

2018年之前

 

1. Jinghai Liu*, et al., Carbon Nitride Supramolecular Hybrid Material Enabled High-Efficiency Photocatalytic Water Treatments, Nano Lett. 2016, 16(10), 6568. (IF=13.779) (PDF)

 

 

2. Jinghai Liu*, et al., A graphene-like oxygenated carbon nitride material for Improved Cycle-life Lithium/Sulfur Batteries, Nano Lett. 2015, 15(8), 5137. (IF=13.592) (PDF)

 

 

3. Xianliang Fu, Jinghui Wang, Danwei Huang, Sugang Meng, Zizhong Zhang, Longfeng Li, Tifang Miao, Shifu Chen. Trace amount of SnO2-decorated ZnSn(OH)6 as highly efficient photocatalyst for decomposition of gaseous benzene: Synthesis, Photocatalytic activity, and the unrevealed synergistic effect between ZnSn(OH)6 and SnO2. ACS Catalysis. (IF=10.614)

 

4. Jinghui Wang, Hui Li, Sugang Meng, Li Zhang, Xianliang Fu, Shifu Chen. One-pot hydrothermal synthesis of highly efficient SnOx/Zn2SnO4 composite photocatalyst for the degradation of methyl orange and gaseous benzene. Applied Catalysis B: Environmental. (IF=9.446)

 

5. Li Zhang, Xianliang Fu, Sugang Meng, Xiaoliang Jiang, Jinghui Wang, Shifu Chen. Ultra-low content of Pt modified CdS nanorods: one-pot synthesis and high photocatalytic activity for H2 production under visible light. Journal of Materials Chemistry A. (IF=8.867)

 

6. Jingshu Zhao, Yin Wang (co-first author), Junwen Zhou, Pengfei Qi, Siwu Li, Kexin Zhang, Xiao Feng, Bo Wang, Changwen Hu*. A copper(II)-based MOF film for highly efficient visible-light-driven hydrogen production. Journal of Materials Chemistry A. (IF=8.867)

 

7. Xuefang Hao, Qian Li, Jintang Guo, Xiangkui Ren, Yakai Feng*, Changcan Shi*, Wencheng Zhang*. Multifunctional gene carriers with enhanced specific penetration and nucleus accumulation to promote neovascularization of HUVECs in vivo. ACS Applied Materials and Interfaces. (IF=8.097)

 

8. Xuefang Hao, Qian Li, Juan Lv, Li Yu, Xiangkui Ren, Li Zhang, Yakai Feng,* Wencheng, Zhang*. CREDVW-Linked polymeric micelles as a targeting gene transfer vector for selective transfection and proliferation of endothelial cells. ACS Applied Materials and Interfaces .(IF=8.097)

 

9. Jing Yang, Xuefang Hao (co-first author), Qian Li, Mary Akpanyung, Abdelilah Nejjari, Agnaldo Luis Neve, Xiangkui Ren, Jintang Guo, Yakai Feng*, Changcan Shi* , Wencheng Zhang. CAGW Peptide- and PEG-modified gene carrier for selective gene delivery and promotion of angiogenesis in HUVECs in vivo. ACS Applied Materials and Interfaces. (IF=8.097)

 

10. Wenfeng Hai. Specific recognition of human influenza virus with PEDOT bearing sialic acid-terminated trisaccharides. ACS Applied Materials and Interfaces. (IF=8.097)

 

11. Yi Sui, Jinghai Liu(co-first author), Dispersed Conductive Polymer Nanoparticles on Graphitic Carbon Nitride for Enhanced Solar-driven Hydrogen Evolution from Pure Water, Nanoscale. (IF=8.097)

 

12. Hongyang Shao, Xiaoming Zhang, Hao Huang, Kan Zhang, Menglong Wang, Cai Zhang, Yifan Yang, Mao Wen, Weitao Zheng. Magnetron Sputtering Deposition Cu@Onion-like N–C as High-Performance Electrocatalysts for Oxygen Reduction Reaction. ACS Applied Materials & Interfaces. (IF=8.097)

 

13. Jinghai Liu*, et al., Self-regenerated Solar-driven Photocatalytic Water-Splitting by Urea derived Graphitic Carbon Nitride with Platinum Nanoparticles, Chem. Comm., 2012, 48, 8826-8828. (SCI, IF=6.834, 他引次数: 101)

 

14. Qipu Dai, Peihe Li, Nuannuan Ma, Changwen Hu*. Palladium-Catalyzed Decarboxylative Synthesis of Arylamines. Organic Letters .(IF=6.579)

 

15. Yijie Zhang, Lei Ji , Wanfei Li, Zhao Zhang , Luhua Lu*, Lisha Zhou , Jinghai Liu*, Ying Chen , Liwei Liu, Wei Chen , Yuegang Zhang*. Highly defective graphite for scalable synthesis of nitrogen doped holey graphene with high volumetric capacitance. Journal of Power Sources. (IF=6.395)

 

16. Jinghui Wang, Jinze Li, Hui Li, Shixiang Duan, Sugang Meng, Xianliang Fu, Shifu Chen. Crystal phase-controlled synthesis of BiPO4and the effect of phase structure on the photocatalytic degradation of gaseous benzene. Chemical Engineering Journal. (IF=6.216)

 

17. Jinghai Liu, et al., Pyrolysis of Urea into Graphitic Carbon Nitride with Recyclable Adsorption and Photocatalytic Activity, J. Mater. Chem. (IF=5.968 )

 

18. Lina Wang, Xiaoli Huang, Bingbing Wang, Jie Zhao, Xuliang Guo, Zheng Wang and Yanjun Zhao. Mechanistic insight into the singlet oxygen-triggered expansion of hypoxia-responsive polymeric micelles. Biomaterials Science. (IF=5.831)

 

19. Peihe Li, Baole Li, Zhimin An, Liping Mo, Zhenshui Cui, Zhanhui Zhang*. Magnetic Nanoparticles (CoFe2O4)-Supported Phosphomolybdate as an Efficient, Green, Recyclable Catalyst for Synthesis of beta-Hydroxy Hydroperoxides. Advanced Synthesis & Catalysis .(IF=5.646)

 

20. Wenfeng Hai. Human influenza virus detection using sialyllactose-functionalized Organic electrochemical transistors. Sensors and Actuators B: Chemical. (IF=5.4)

 

21. Peihe Li, Nuannuan Ma, Zheng Wang, Qipu Dai*, Changwen Hu *. Base mediated intramolecular decarboxylative synthesis of alkylamines from alkanoyloxycarbamates.The Journal of organic chemistry.(IF=4.894)

 

22. Peihe Li, Nuannuan Ma, Jikun Li, Zheng Wang, Qipu Dai*, Changwen Hu*. Regioselective Synthesis of 2-Vinylanilines Using O-aroyloxycarba-mates by Sequential Decarboxylation/Amination/Heck Reaction.The Journal of organic chemistry.(IF=4.894)

 

23. Quan Zhuang, Xilian Jin*, Tian Cui* , Yanbin Ma, Qianqian Lv, Ying Li, Huadi Zhang, Xing Meng, Kuo Bao. Pressure-Stabilized Superconductive Ionic Tantalum Hydrides. Inorganic Chemistry. (IF=4.857)

 

24. Jufang Hu, Yin Wang (co-first author), Yingnan Chi*, Song Yang, Changwen Hu*. Polyoxoniobates-based 3D inorganic-organic hybrid compounds and their photocatalytic properties. Inorganic Chemistry. (IF=4.857)

 

25. Yin Wang, Yuanman Ni, Bing Liu, Shuxia Shang, Song Yang, Minhua Cao*, Changwen Hu*. Vertically oriented CoO@FeOOH nanowire arrays anchored on carbon cloth as a highly efficient electrode for oxygen evolution reaction. Electrochim. Acta. (IF=4.798)

 

26. Qian Li, Xuefang Hao (co-first author), Juan Lv, Xiangkui Ren*, Kunyu Zhang, Ihsan Ullah, Yakai Feng* , Changcan Shi*, Wencheng Zhang. Mixed micelles obtained by co-assembling comb-like and grafting copolymers as gene carriers for efficient gene delivery and expression in endothelial cells. J. Mater. Chem. B. (IF=4.543)

 

27. Feiping Ma, Peihe Li, Baole Li, Liping Mo, Ning Liu, Huijun Kang, Zhanhui Zhang*. A recyclable magnetic nanoparticles supported antimony catalyst for the synthesis of N-substituted pyrroles in water. Applied Catalysis a-General. (IF=4.339)

 

28. Juan Lv, Xuefang Hao, Qian Li, Mary Akpanyung, Abdelilah Nejjari, Agnaldo Luis Neve, Xiangkui Ren, Yakai Feng*, Changcan Shi*, Wencheng, Zhang. Star-shaped copolymer grafted PEI and REDV as a gene carrier to improve migration of endothelial cells. Biomaterials Science. (IF=4.21)

 

29. Quan Zhuang, Xilian Jin, Qianqian Lv, Ying Li, Ziji Shao, Zhao Liu, Xin Li, Huad, Zhang, Xing Meng, Kuo Bao, Tian Cui*. Investigation of superconductivity in compressed vanadium hydrides. Physical Chemistry Chemical Physics. (IF=4.123)

 

30. Yang Wu, Xia Wang, Qiaozhen Liu, Xiaoxue Ma, Dawei Fang, Xuefei Jiang, Wei Guan. Dynamic phase change and local structures in IL-containing mixtures: classical MD simulations and experiments. Physical Chemistry Chemical Physics. (IF=4.123)

 

31. Jinghai Liu, et al., Reduced Graphene Oxide as Capturer of Dyes and Electrons during Photocatalysis: Surface Wrapping and Capture Promoted Efficiency, Phys. Chem. Chem. Phys.(IF=4.123)

 

32. Jiadi Zhao, Shu Liua *, Zifeng Pia, Zhong Zhenga, Fengrui Songa, Zhiqiang Liu. An efficient and target-oriented sample enrichment method for preparative separation of minor alkaloids by pH-zone-refining counter-current chromatography. Journal of Chromatography A. (IF=3.981)

 

33. Nuannuan Ma, Peihe Li, Zheng Wang, Qipu Dai*, Changwen Hu*. Synthesis of indoles from aroyloxycarbamates with alkynes via decarboxylation/cyclization. Organic & Biomolecular Chemistry. (IF=3.564)

 

34. Peihe Li, Baole Li, Haichuan Hu, Xiaona Zhao, Zhanhui Zhang*. Ionic liquid supported on magnetic nanoparticles as highly efficient and recyclable catalyst for the synthesis of beta-keto enol ethers. Catalysis Communications. (IF=3.33)

 

35. Jinghai Liu*, et al., The Stabilization Effect of Surface Capping on Photocatalytic Activity and Recyclable Stability of Ag3PO4, Catal. Commun. (IF=3.320)

 

36. Jinghui Wang, Hui Li, Sugang Meng, Xiangju Ye, Xianliang Fu, Shifu Chen. Controlled synthesis of Sn-based oxides via a hydrothermal method and their visible light photocatalytic performances. RSC Advances. (IF=3.108)

 

37. Bin Yue, Xinlu Wang, Jinxian Wang, Jing Yao, Xinru Zhao, Hongbo Zhang,Wensheng Yu, Guixia Liu and Xiangting Dong. Au-doped Li1.2Ni0.7Co0.1Mn0.2O2 electrospun nanofibers: synthesis and enhanced capacity retention performance for lithium-ion batteries. RSC Adv. (IF=3.108)

 

38. Fan Yang, Zhiyue Yu, Xinyi Li, Peipei Ren, Jun Wang. detection of uric acid in urine sample. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy. (IF=2.880)

 

39. Fan Yang, Peipei Ren, Guanhong Liu, Youtao Song, Jun Wang. A novel fluorescent probe (dtpa-bis(cytosine)) for detection of Eu(III) in rare earth metal ions. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy. (IF=2.880) 

 

14. Yushuang Liu*, Furong Chen, Layue Bao, and Wenfeng Hai*. Construction of a non-enzymatic electrochemical sensor based on graphitic carbon nitride nanosheets for sensitive detection of procalcitonin. RSC Adv. 2022, 12, 22518. (IF=4.036, SCI 3) (PDF)13. Jinghui Wang, Ziping Wang, Xia Wang, Peihe Li*, Danhui Sun, Limei Duan, Jie Bai, Sarina Sarina, Huaiyong Zhu, and Jinghai Liu*. Solar thermal-activated photocatalysis for hydrogen production and aqueous triethanolamine polymerization. J. Mater. Chem. A 2022, 10, 19984. (IF=14.511, SCI 1) (PDF)12. Ye Lu, Jixiao Wang, Xiujuan Fen*, Yanhui Li*, Wei Zhang, Yoshinori Yamamoto, and Ming Bao*. Hydrogenation of nitriles to primary amines catalyzed by an unsupported nanoporous palladium catalyst: understanding the essential reason for the high activity and selectivity of the catalyst. Nanoscale 2022, 14, 9341. (IF=8.307, SCI 2) (PDF)11. Quanli Hu*, Yue Bin*, Wang Su, Daotong Yang, Yin Wang, Xiangting Dong*, and Jinghai Liu*. Syntheses, characterization, magnetic, and electrochemical properties of perovskite-type NdFeO3 and NdCoO3 nanofibers. J. Am. Ceram. Soc. 2022, 1. (IF=4.186, SCI 2) (PDF)10. Dandan Jiang*, Siqi Lv, Ruixue Qi, Xue Han, Limei Duan, Jinghai Liu. Layer-by-layer assembly of multilayered double hydroxides/polyoxometalate-coated magnetic nanoparticles for highly efficient phosphopeptide enrichmentMicrochim. Acta 2022, 189, 156. (IF=6.408, SCI 2) (PDF)9. He Li*, Haichun Gu, Ye Lu, Ning Xu, Narenchaoketu Han, Jiaqi Li, Jinghai Liu*, and Jinglin Liu*. Synthesis of Tetrahydrocarbazol-4-ones via Rh(III)-Catalyzed C−H Activation/Annulation of Arylhydrazines with Iodonium Ylides. J. Org. Chem. 2022, 87, 8142. (IF=4.354, SCI 2) (PDF)8. Tingting Zhang, Yin Wang*, Xiangyang Li, Quan Zhuang*, Zixuan Zhang, Hong Zhou, Qin Ding, Yingqi Wang, Yuxin Dang, Limei Duan*, and Jinghai Liu*. Charge state modulation on boron site by carbon and nitrogen localized bonding microenvironment for two-electron electrocatalytic H2O2 production. Chinese Chem. Lett. 2022, DOI: 10.1016/j.cclet.2022.06.019. (IF=6.779, SCI 2) (PDF)7. Zixuan Zhang, Yin Wang*, Jingqi Guan, Tingting Zhang, Peihe Li, Yin Hao, Limei Duan*, Zhiqiang Niu, and Jinghai Liu*. Direct Conversion of Solid g-C3N4 into Metal-ended N-doped Carbon Nanotubes for Rechargeable Zn-Air Batteries. Inorg. Chem. Front. 2022, 9, 3248. (IF=6.569, SCI 1) (PDF)6. Tong Wu, Jinting Ye, Tunan Li, Yuong Liu, Liu Jia, Liqun Sun, Jinghai Liu*, and Haiming Xie*. Tetrathiafulvalene as a multifunctional electrolyte additive for simultaneous interface amelioration, electron conduction, and polysulfide redox regulation in lithium-sulfur batteries. J. Power Sources. 2022, 536, 231482. (IF=9.127, SCI 1) (PDF)5.  Yutong Yang, Yin Wang*, Xia Wang, Shaoqing Chen*, Limei Duan, Wei Zhang, Wangfei Li, and Jinghai Liu*. Tailoring Electron-Riched Boron Sites in BCN for Nitrogen Fixation via Alternate Mechanism. Adv. Mater. Interfaces. 2022, 2101842. (IF=6.147, SCI 2) (PDF)

 

4.  Xin Li, Qianqian Liu, Xiaomian Wang, Junjie Liu, Miao Cheng, Jing Hu, Tao Wei, Wanfei Li*, Yun Ling, Bo Chen, Zhenghui Pan, Wujun Ma, Bo Liu, Zhengying Wu, Jinghai Liu, and Yuegang Zhang.  A facile in situ Mg surface chemistry strategy for conditioning-free Mg[AlCl4]2 electrolytes. Electrochim. Acta 2022, 414, 140213. (IF=6.901, SCI 2) (PDF)

 

 

3.  NuannuanYang, Lei Ji, Haichao Fu, Yanfeng Shen, Meijun Wang*, Jinghai Liu*, Liping Chang, and Yongkang Lv. Hierarchical porous carbon derived from coal-based carbon foam for high-performance supercapacitors. Chinese Chem. Lett. 2022, 33, 3961. (IF=6.779, SCI 2) (PDF)

 

 

2.  Lei Ji, Xia Wang, Yongfeng Jia, Xiaoxi Qin, Yi Sui, Huizhong Yan, Zhiqiang Niu, Jinghai Liu*, and Yuegang Zhang. Oxygen and nitrogen tailoring carbon fiber aerogel with platinum electrocatalysis interfaced lithium/sulfur (Li/S) batteries. Chinese Chem. Lett. 2022, DOI: 10.1016/j.cclet.2022.01.016. (IF=6.779, SCI 2) (PDF)

 

20220115100617.png

 

1. Xuefang Hao*, Weiwei Gai, Feng Ji, Lina Wang, Jiadi Zhao, Fan Yang, Haixia Jiang, and Yakai Feng*. Biomimetic and responsive nanoparticles loading JQ1 for dual-targeting treatment of vascular restenosis via multiple actions. Chem. Eng. J. 2022, 431, 133452. (IF=13.273, SCI 1)  (PDF)

 

 2021


21.  Ning Liu, Yin Wang, Qiaoqiao Zhang, and Jingqi Guan*. Trifunctional iridium-based electrocatalysts for overall water splitting and Zn-air batteries. Electrochim. Acta  2021, 380, 138215.
(IF=6.901, SCI 2(PDF)

 

 

20. Xiaomeng Shi, Bo Cao, Jinghai Liu, Jun Zhang*, and Yaping Du. Rare-Earth-Based Metal–Organic Frameworks as Multifunctional Platforms for Catalytic Conversion. Small. 2021, 2005371. (IF=13.281, SCI 1) (PDF)

 

 19. Muyu Liu, Yue Wen, Luhua Lu, Qi Kang, Zhicheng Xie, Ying Chen, Xiaocong Tian, Hongyun Jin, and Jinghai Liu*. A Cost-Effective Iron Based Covalent Organic Frameworkand Its Composite Electrocatalyst for Active and Stable Oxygen Reduction Reaction in Alkaline Solutionand. ChemElectroChem 2021, 8, 1-9. (IF=4.590, SCI 3) (PDF)

 

 

18. Quanli Hu*, Bin Yue, Daotong Yang, Zixuan Zhang, Yin Wang, and Jinghai Liu*. Electrochemical and magnetic properties of electrospun SmFeO3 and SmCoO3 nanofibers. J. Am. Ceram. Soc. 2021, 105, 1149-1158. (IF=3.784, SCI 1) (PDF)

 

 

17. Zhao Liu, Quan Zhuang, Fubo Tian, Defang Duan, Hao Song, Zihan Zhang, Fangfei Li, Hongdong Li, Da Li*, and Tian Cui*. Proposed Superconducting Electride Li6C by sp-Hybridized Cage States at Moderate Pressures. Phys. Rev. Lett. 2021, 127, 157002. (IF=9.161, SCI 1) (PDF)

 

 

16. Wenji Bao, Wenfeng Hai*, Layue Bao, Fan Yang, Yushuang Liu*, Tatsuro Goda, and Jinghai Liu*. Poly(3,4-ethylenedioxythiophene) bearing fluoro-containing phenylboronic acid for specific recognition of glucose. Mater. Chem. Front. 2021, 5, 7675-7683. (IF=6.428, SCI 1) (PDF)

 

 

15. Chao Gai, Xia Wang, Jinghai Liu, Zhengang Liu*, Yong Sik Ok*, Wen Liu, and Alex C. K. Yip.  Ni/Hydrochar Nanostructures Derived from Biomass as Catalysts for H2 Production through Aqueous-Phase Reforming of Methanol. ACS Appl. Nano Mater. 2021, 4, 8958. (IF=5.097) (PDF)

 

 

14. Baocang Liu, Yan Cheng, Bo Cao, Minghao Hu, Peng Jing, Rui Gao*, Yaping Du*, Jun Zhang*, and Jinghai LiuHybrid heterojunction of molybdenum disulfide/single cobalt atoms anchored nitrogen, sulfur-doped carbon nanotube /cobalt disulfide with multiple active sites for highly efficient hydrogen evolution. Appl. Catal. B-Environ. 2021, 294, 120254. (IF=16.683, SCI 1) (PDF)

 


13. 刘景海, 段莉梅, 吉磊氮化碳功能固体的合成化学基础研究。中国科技成果(科技计划成果) 2021, 2207DOI: 10.3772/j.issn.1009-5659.2021.07.016.  (PDF)

 

12. Fan Yang, Xia Wang, Quanli Hu, Dandan Jiang, Ye Lu, Yin Wan, Jinghui Wang, and Jinghai Liu*. Carbon Nitride Initiated Photopolymerization into Luminescent Elastomer Hydrogel. Mater. Chem. Front. 2021, 5, 6491. (IF=6.788, SCI 1) (PDF)

 

 

11. Yanchao Zhu*, En Li, Hechuang Zhao, Shengwei Shen, Jinghui Wang, Zaozao Lv, Muye Liu, Yue Wen, Luhua Lu*, and Jinghai Liu*. Carbon Nitride Derived Carbon and Nitrogen Co-doped CdS for Stable Photocatalytic Hydrogen Evolution. Surf. Interfaces 2021, 25, 101265. (IF=3.724, SCI 2) (PDF)

 

 

10. Shuhan Yang, Quan Zhuang, Xilian Jin*, Liying Song, Li Zhang, Tian Cui, and Bingbing Liu. Evolution of hydrogen dissolution and superconductivity in Re-based solid solutions under pressure studied by ab initio calculations. Phys. Rev. B 2021, 103, 174520. (IF=4.036, SCI 2) (PDF)

 

 

9. Yingying Wang, Peihe Li†*, Jinghui Wang, Zhifei Liu, Yin Wang, Ye Lu, Ying Liu, Limei Duan*, Wanfei Li, Sarina Sarina,  Huaiyong Zhu*, and Jinghai Liu*. Visible-light Photocatalytic Selective Oxidation of C(sp3)-H Bonds by Anion-Cation Dual-metal-site Nanoscale Localized Carbon Nitride. Catal. Sci. Technol. 2021, 11, 4429. (IF=5.721, SCI 2) (PDF)

 

 

8. Lili Huo, Xi Han, Luyao Zhang, BaoCang Liu*, Rui Gao*, Bo Cao, Wei-Wei Wang, Chun-Jiang Jia*, Kaiqiang Liu, Jinghai Liuand Jun Zhang*, Spatial confinement and electron transfer moderating Mo-N bond strength for superior ammonia decomposition catalysis. Appl. Catal. B-Environ. 2021, 294, 120254. (IF=16.683, SCI 1) (PDF)

 

 

7. Quanli Hu*, Bin Yue†, Fan Yang, Hongyang Shao, Morigengaowa Bao, Yin Wang, and Jinghai Liu*, Electrochemical and magnetic properties of perovskite type RMnO3 (R = La, Nd, Sm, Eu) nanofibers. J. Alloy. Compd. 2021, 872, 159727. (IF=4.650, SCI 2) (PDF)

 

 

6. Yongfeng Jia†, Lei Ji†, Hongda Gao, Yanji Liu, Daotong Yang, Tunan Li, Jie Bai, Quanli Hu*, Meijun Wang*, and Jinghai Liu*, Carbon Nitride Grafted Waste-derived Carbon as Sustainable Materials for Lithium-Sulfur Batteries. Nanotechnology 2021, 32, 315403. (IF=3.551, SCI 2) (PDF)

 

 

5. Jinghui Wang, Xia Wang, Lixin Qiu, Honggang Wang, Limei Duan*, Zhenhui Kang, and Jinghai Liu*, Photocatalytic selective H2 release from formic Acid enabled by CO2 captured Carbon Nitride. Nanotechnology 2021, 32, 275404. (IF=3.551, SCI 2) (PDF)

 

 

4. Muye Liu, Yue Wen, Luhua Lu*, Ying Chen, Xiaocong Tian, Hongyun Jin, Jinghai Liu*, and Kai Dai, Nitrogen doped Graphene/Graphitic Carbon Nitride with Enhanced Charge Separation and Two-Electrons-Transferring Reaction Activity for Boosting Photocatalytic Hydrogen Peroxide Production. Sustain. Energ. Fuels 2021, 5, 1511. (IF=5.503, SCI 2) (PDF)

 

3. Hongyang Shao, Quan Zhuang, Hongda Gao, Yin Wang*, Lei Ji, Xia Wang, Tingting Zhang, Limei Duan*, Jie Bai, Zhiqiang Niu, and Jinghai Liu*, Nitrogen and Oxygen Tailoring Solid Carbon Active Site for Two-electron Selectivity Electrocatalysis. Inorg. Chem. Front. 2021, 8 ,173. (IF=5.958, SCI 2) (PDF)

 

 

2. Jun Yao†, Yongfeng Jia†, Qingli Han, Daotong Yang, Qingjiang Pan, Shanshan Yao, Jiuming Li, Limei Duan, and Jinghai Liu*, Ternary Flower-sphere-like MnO2-Graphite/Reduced Graphene Oxide Nanocomposites for Supercapacitor. Nanotechnology 2021, 32, 185401. (IF=3.551, SCI 2) (PDF)

 

1. Lei Ji, Yongfeng Jia, Xia Wang, Limei Duan, Weishan Li*, Jinghai Liu*, and Yuegang Zhang*, Strong Adsorption, Catalysis and Lithiophilic Modulation of Carbon Nitride for Lithium/Sulfur Battery. Nanotechnology 2021, 32, 192002. (IF=3.551, SCI 2) (PDF)

 

2020

22. He Li, Ye Lu, Xinxin Jin, Shuang Sun, Limei Duan*, and Jinghai Liu*Rhodium(III)-catalyzed C–H annulation of 2-acetyl-1-arylhydrazines with sulfoxonium ylides: synthesis of 2-arylindoles. RSC Adv. 2020, 10, 39708. (IF=3.119, SCI 3) (PDF)

 

 

21. Jinting Ye*, Jinghai Liu, Qiang Zhang, Yongqing Qiu, and Lihui Wang, Tuning of Second-Order Nonlinear Optical Properties Based on [2.2]Paracyclophanes Isomer: the Relative Configuration and Polarizable Environment. J. Phys. Chem. C, 2020, 39, 21692. (IF=4.189, SCI 2) (PDF)

 

 

20. Qiaoqiao Zhang, Zhiyao Duan†*, Yin Wang, Lina Li*, Bing Nan, and Jingqi Guan*, Atomically dispersed iridium catalysts for multifunctional electrocatalysis.  J. Mater. Chem. A, 2020, 8, 19665. (IF=10.733, SCI 1) (PDF)

 

 

19. Quanli Hu†*, Bin Yue, Hongyang Shao, Fan Yang, Jinghui Wang, Yin Wang, and Jinghai Liu*, Facile syntheses of perovskite type LaMO3 (M=Fe, Co, Ni) nanofibers for high performance supercapacitor electrodes and lithium-ion battery anodes. J. Alloy. Compd. 2021, 852, 157002. (IF=4.65, SCI 2) (PDF)

 

 

18. Wei Li, Zhelin Liu, Bo Zhao*, and Jinghai Liu, Multiresponsive Fluorescence “Turn ON−OFF” Switch on PB@EuW10/SiO2 Composite for Dual Spectral Detection of N2H4 and H2O2Langumir 2020, 36, 4194. (IF=3.557, SCI 2) (PDF)

 

 

17. Yilan Jiang, Long Yuan, Xiyang Wang, Wei Zhang, Jinghai Liu, Xiaofeng Wu, Keke Huang*, Yefei Li, Zhipan Liu, and Shouhua Feng, Jahn-Teller Disproportionation Induced Exfoliation of Unit-Cell Scale ε-MnO2. Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 132, 22848. (IF=12.257, SCI 1) (PDF)

 

 

16. Xuanyao Li, Peihe Li*, Jinghai Liu, Zhengguo Lin*, and Changwen Hu*, Copper(II)-containing tungstotellurates(VI): syntheses, structures and their catalytic performances in selective oxidation of thioethers. RSC Adv. 2020, 10, 22515. (IF=3.119, SCI 3) (PDF)

 

 

15. Danhui Sun, Peihe Li†*, Xia Wang, Yingying Wang, Jinghui Wang, Yin Wang, Ye Lu, Limei Duan*, Sarina Sarina, Huaiyong Zhu, and Jinghai Liu*, Heterogeneous Photocatalytic Anaerobic Oxidation of Alcohols to Ketones by Direct Hole Oxidation. Chem. Commun. 2020, 56, 11847. (IF=5.996, SCI 1) (PDF)

 

 

14. Dandan Jiang, Limei Duan, Qiong Jia*, and Jinghai Liu*, Glycocyamine Functionalized Magnetic Layered Double Hydroxides with Multiple Affinity Sites for Trace Phosphopeptides Enrichment.  Anal. Chim. Acta 2020, 1136, 25. (IF=5.977, SCI 2) (PDF)

 

 

13. Mengpei Jiang, Keke Huang, Jinghai Liu, Dan Wang, Ying Wang, Xia Wang, Zhida Li, Xiyang Wang, Zhibin Geng, Xiangyan Hou, and Shouhua Feng*, Magnetic-Field-Regulated TiO2 {100} Facets: A Strategy for C-C Coupling in CO2 Photocatalytic Conversion. Chem 2020, 6, 1. (IF=19.735, SCI 1) (PDF)

12. Tong Wu, Guiru Sun, Wei Lu, Liping Zhao, Alain Mauger, Christian M. Julien, Liqun Sun, Haiming Xie*, and Jinghai Liu*, A polypyrrole/black-TiO2/S double-shelled composite fixing polysulfides for lithiumsulfur batteries. Electrochim. Acta 2020, 353, 136529. (IF=5.383, SCI 1) (PDF)

 

 

11. Deependra Kumar Ban†, Yushuang Liu†, Zejun Wang†, Srinivasan Ramachandran†, Nirjhar Sarkar, Ze Shi, Wenhan Liu, Abhijith G. Karkisaval, Erick Martinez-Loran, Feng Zhang, Gennadi Glinskii*, Prabhakar R. Bandaru*, Chunhai Fan*, and Ratnesh Lal*, Direct DNA Methylation Profiling with Electric Biosensor. ACS Nano 2020, 14, 6743. (IF=13.903, SCI 1) (PDF)

 

 

10. Lei Ji, Xia Wang, Yongfeng Jia, Quanli Hu, Limei Duan, Zhibin Geng, Zhiqiang Niu, Weishan Li*, Jinghai Liu*, Yuegang Zhang*, and Shouhua Feng. Flexible Electrocatalytic Nanofiber Membrane Reactor for Lithium/Sulfur Conversion Chemistry. Adv. Funct. Mater. 2020, 1910533. (IF=15.621, SCI 1) (PDF)

 

 

9. Quan Zhuang, Xilian Jin*, Tian Cui*, Die Zhang, Ying Li, Hongyu Yu, Kuo Bao, and Bingbing Liu, Evolution of Metallization and Superconductivity in Solid Hydrogen. Phys. Lett. A 2020, 384, 126571. (IF=2.087, SCI 3) (PDF)

 


8. Xia Wang, Yanji Liu, Yongfeng Jia, Lei Ji, Quanli Hu, Limei Duan*, and Jinghai Liu*. Preparative Chemistry of N-containing Porous Carbon Nanofibers for Capacity Improvement in Lithium-sulfur Battery. Chem. J. Chinese U. 2020, 41(4), 829-837. (IF=0.676, SCI 4) (PDF)

 

 

7. Weiwei Gai†, Xuefang Hao†*, Jiadi Zhao, Lina Wang, Jinghai Liu, Haixia Jiang, Hua Jin, Guoli Liu, and Yakai Feng*, Delivery of Benzoylaconitine using Biodegradable Nanoparticles to Suppress Inflammation via Regulating NF-κB Signaling. Colloid. Surface. B 2020, 191, 110980. (IF=3.973, SCI 2) (PDF)

 

 

6. Quanli Hu*, Bin Yue, Hongyang Shao, Fan Yang, Jinghui Wang, Yin Wang, and Jinghai Liu*, Facile syntheses of cerium-based CeMO3 (M = Co, Ni, Cu) perovskite nanomaterials for high-performance supercapacitor electrodes, J. Mater. Sci. 2020, 55, 8421. (IF=3.442, SCI 2) (PDF)

 

 

5. Yuwei Ma, Dimberu G. Atinafu, Guangtong Hai, Wenjun Dong*, Rongjie Li, Jinghai Liu*, and Ge Wang*, Bidentate carboxylate linked TiO2 with NH2-MIL-101(Fe) photocatalyst: a conjugation effect platform for high photocatalytic activity under visible light irradiation. Sci. Bull. 2020, 65(8), 658.  (IF=6.227, SCI 1) (PDF)


 

4. Quan Zhuang, Xilian Jin*, Kuo Bao, and Tian Cui*, Pressure-induced metallization and reentrant insulativity in elemental crystal of phosphorus: a prediction by ab initio calculations. New J. Phys. 2020, 22, 033011. (IF=3.773, SCI 2) (PDF)


3. Jiadi Zhao, Peihe Li, Zhong Zheng*, Zifeng Pi, Liang Xu, Limei Duan, Wuliji Ao, Xiaowen Sun, Zhiqiang Liu*, and Jinghai Liu*, pH-Zone-Refining Counter-current Chromatography for Two New Lipo-alkaloids Separated from Refined Alkaline Extraction of Kusnezoff monkshood root, J. Sep. Sci. 2020, 1-12. (IF=2.35, SCI 3) (PDF)2. Peihe Li†, Yingying Wang†, Xia Wang, Yin Wang, Ying Liu, Keke Huang, Jing Hu, Limei Duan,* Changwen Hu*, and Jinghai Liu*, Selective Oxidation of Benzylic C−H Bonds Catalyzed by Cu (II)/{PMo12}. J. Org. Chem. 2020, 85(5), 3101. (IF=4.745, SCI 2) (PDF)

 

 


1. Yin Wang†, Yutong Yang†, Xia Wang, Hongyang Shao, Pei-He Li, Tianen Li, Haiyang Liu, Qingfu Zheng, Jing Hu, Limei Duan*, Changwen Hu*, and Jinghai Liu*, Electro-synthesized Co(OH)2@CoSe with Co-OH Active Sites for Overall Water Splitting Electrocatalysis. Nanoscale Adv. 2020, 2, 792. (PDF)


 
2019
学术论文: 

11. Hiroaki Hatano, Tatsuro Goda*, Akira Matsumoto, and Yuji Miyahara*, Induced Proton Dynamics on Semiconductor Surfaces for Sensing Tight Junction Formation Enhanced by an Extracellular Matrix and Drug, ACS Sens. 2019, 4(12), 3195. (IF=6.944, SCI 1) (PDF)


10. Wenfeng Hai, Sihua Pu, Xia Wang, Liming Bao, Narenchaoketu Han, Limei Duan, Jinghai Liu*, Tatsuro Goda*, and Wenming Wu*, Poly(3,4-ethylenedioxythiophene) Bearing Pyridylboronic Acid Group for Specific Recognition of Sialic Acid, Langumir 2020, 36(2), 546. (IF=3.789, SCI 2) (PDF)

 

9. Weilei Zhou, Yong Chen, Xianyin Dai, Hao-yang Zhang, and Yu Liu*, Cucurbit[8]uril-Mediated Polypseudorotaxane for Enhanced Lanthanide Luminescence Behavior in Water. Org. Lett. 2019, 21(23), 9363. (IF=6.555, SCI 1) (PDF)


8. Bin Yue†, Quanli Hu†*, Lei Ji, Yin Wang, and Jinghai Liu*, Facile synthesis of perovskite CeMnO3 nanofibers as an anode material for high performance lithiumion batteries. RSC Adv. 2019, 9, 38271. (IF=3.16, SCI 3) (PDF)


7. Quanli Hu*, Bin Yue, Fan Yang, Hongyang Shao, Jinghui Wang, Lei Ji, Yongfeng Jia, Yin Wang, and Jinghai Liu*, Facile Synthesis and Electrochemical Properties of Perovskite-type CeMnO3 Nanofibers, ChemistrySelect 2019, 4(40), 11903. (IF=1.716, SCI 4) (PDF)


6. Mingjiao Hao†, Jinghui Wang†, Jiadi Zhao, Nan Liu, Chi Feng, Ziping Wang, Danhui Sun, Quanli Hu, Zhiyu Wang, Feng Wang, Jingfeng Yang, Luhua Lu, Wu Dong, Limei Duan*, Zhengang Liu, and Jinghai Liu,* Biological Visual Detection for Advanced Photocatalytic Oxidation towards Pesticides Detoxification, ACS Omega 2019, 4(22), 19655. (IF=2.87, SCI 3(PDF)


5. Zhang Si, Zaozao Lv, Luhua Lu*, Muye Liu, Ying Chen, Hongyun Jin, Xiaocong Tian, Kai Dai, Jinghai Liu*, and Weiguo Song. Nitrogen Doped Graphene Chainmail Wrapped IrCo Alloy Particles on Nitrogen Doped Graphene Nanosheet for Highly Active and Stable Full Water Splitting. ChemCatChem 2019, 11(22), 5457. (IF=4.674, SCI 2) (PDF)

 

 

4. Xia Gao, Jinghai Liu, Yu Sun, Xia Wang, Zhibin Geng, Fangbing Shi, Xiyang Wang, Wei Zhang, Shouhua Feng, Ying Wang*, and Keke Huang*, Optimized Co2+(Td)-O-Fe3+(Oh) Electronic State in a Spinel Electrocatalyst for Highly Efficient Oxygen Evolution Reaction. Inorg. Chem. Front. 2019, 6, 3295. (IF=5.93, SCI 2) (PDF)

 

 

3. Yanjie Si, Zaozao Lv, Luhua Lu*, Muye Liu, Yue Wen, Ying Chen, Hongyun Jin*, Jinghai Liu*, and Weiguo Song, Revealing important role of graphitic carbon nitride surface catalytic activity in photocatalytic hydrogen evolution by using different carbon co-catalysts. Appl. Surf. Sci. 2019, 491, 536. (IF=4.93, 2) (PDF)

 

 

2. Jinghai Liu†*, Lei Ji†, Xia Wang†, Limei Duan, Jiaqi Zhou, Yongfeng Jia, Simei Zeng, Keke Huang*, Zhibin Geng, Xiyang Wang, Changmin Hou, Xiaofeng Wu, Luhua Lu*, Zhili Pei, Yongsheng Chen, Jun Zhang, Shouhua Feng, and Yuegang Zhang, Commercial-Level Energy Storage via Free-Standing Stacking Electrodes, Matter 2019, 1(6), 1694. (PDF)

 

 

1. Tatsuro Goda*, Yuki Imaizumi, Hiroaki Hatano, Akira Matsumoto, Kazuhiko Ishihara, and Yuji Miyahara. Translocation Mechanisms of Cell-Penetrating Polymers Identified by Induced Proton Dynamics. Langmuir 2019, 35(24), 8167. (IF=3.789, SCI 2) (PDF)

 

 


 

2018

学术论文:
13. Chaoying Gao, Yang Yang, Jinghai Liu, Zhongming Sun. A NiII-cluster-based MOF as an efficient heterogeneous catalyst for the chemical transformation of CO2. Dalton Trans. 2019, 48, 1246. (IF=4.052, SCI 2) (PDF)

 

 

12. Xiuzhen Zheng†, Jinghui Wang†, Jianjun Liu, Xianliang Fu, Shifu Chen, Photocatalytic degradation of benzene over different morphology BiPO4: Revealing the significant contribution of high-energy facets and oxygen vacancies, Appl. Catal. B-Environ. 2019, 243, 780. (IF = 14.229, SCI 1) (PDF)

 

 

 

11. Zhibin Geng, Yu Sun, Yuan Zhang, Yanxiang Wang, Liping Li, Keke Huang, Xiyang Wang, Jinghai Liu, Long Yuan, and Shouhua Feng*, Architecture of Biomimetic Water Oxidation Catalyst with Mn4CaO5 Cluster-like Structure Unit, ACS Appl. Mater. Inter. 2018, 44, 97948. (IF=8.097, SCI 1) (PDF)

 

 

10. Pei-He Li, Zheng Wang, Hui Fu, Qi-Pu Dai*, and Chang-Wen Hu*, Cu(I)/{Nb6O19} Catalyzed N-Acylation of Arylacetic Acids with Amines under Aerobic Conditions, Chem. Commun. 2018, 54, 12471. (IF=6.290, SCI 1) (PDF)

 

 

9. Yin Wang, Yuanman Ni, Xia Wang, Nan Zhang, Peihe Li, Jing Dong, Bing Liu, Jinghai Liu*, Minhua Cao, and Changwen Hu*, Template Electro-Etching-Mediated FeOOH Nanotubes as Highly Efficient Photoactive Electrocatalysts for Oxygen Evolution Reaction, ACS Appl. Energy Mater. 2018, 1, 5718. (IF=4.473, SCI 2)(PDF)

 

 

8. Limei Sun*, Wurigamula He, Suriguga Li, Lele Shi, Yijia Zhang, and Jinghai Liu, The high performance mushroom-like Pd@SnO2/Ni foam electrode for H2O2 reduction in alkaline media, J. Power Sources 2018, 395, 386. (IF=6.945, SCI 1) (PDF)

 

 

7. Zhao Zhang, Luhua Lu*, Zaozao Lv, Ying Chen, Hongyun Jin, Shuen Hou, Lixin Qiu, Limei Duan, Jinghai Liu*, and Kai Dai, Porous carbon nitride with defect mediated interfacial oxidation for improving visible light photocatalytic hydrogen evolution,  Appl. Catal. B-Environ. 2018, 232, 384. (IF = 14.229, SCI 1) (PDF)

 

 

6. Yijie Zhang, Wanfei Li, Luhua Lu*, Weiguo Song, Chunru Wang, Lisha Zhou, Jinghai Liu*, Ying Chen, Hongyun Jin, and Yuegang Zhang*, Tuning active sites on cobalt/nitrogen doped graphene for electrocatalytic hydrogen and oxygen evolution, Electrochim. Acta, 2018, 265, 497. (IF=5.116, SCI 1) (PDF)

 

 

5. Yijie Zhang, Luhua Lu,* Si Zhang, Zaozao Lv, Dantong Yang, Jinghai Liu*, Ying Chen, Xiaocong Tian, Hongyun Jin, Weiguo Song, Biomass Chitosan Derived Cobalt/Nitrogen Doped Carbon Nanotube for Electrocatalytic Oxygen Reduction Reaction, J. Mater. Chem. A, 2018, 6, 5740. (IF=9.931, SCI 1) (PDF)

 

 

4. Yanjie Si, Yijie Zhang, Luhua Lu*, Si Zhang, Ying Chen, Jinghai Liu*, Hongyun Jin, Shuen Hou, Kai Dai, and Weiguo Song, Boosting Visible Light Photocatalytic Hydrogen Evolution of Graphitic Carbon Nitride via Enhancing It Interfacial Redox Activity with Cobalt/Nitrogen Doped Tubular Graphitic Carbon, Appl. Catal. B-Environ. 2018, 225, 512. (IF=14.229, SCI 1) (PDF)

 

 

3. Jun Yao*, Shanshan Yao, Gao Fei, Limei Duan, Mutong Niu, Jinghai Liu*, Reduced Graphene Oxide/Mn3O4 Nanohybrid for High-Rate Pseduocapacitive Electrodes, J. Colloid Interf. Sci. 2018, 511, 434–439. (IF= 5.091,  SCI 2) (PDF)

 

 

2. 刘景海,邱俐鑫,刘彦吉,王子平,郝明娇,姚璐,孙丹卉,段莉梅,影响氮化碳(g-C3N4固态材料荧光性质的因素研究,内蒙古民族大学学报,2018, 33, 296-300. (Invited)

 

1. Zaozao Lv, Zhao Zhang, Luhua Lu*, Jinghai Liu*, and Weiguo Song, Manipulation structure of carbon nitride via trace level iron with improved interfacial redox activity and charge separation for synthetic enhancing photocatalytic hydrogen evolution, Appl. Surf. Sci. 2018, 456, 609. (IF=4.427, SCI 2) (PDF)

 

 

2018年之前

 

1. Jinghai Liu*, et al., Carbon Nitride Supramolecular Hybrid Material Enabled High-Efficiency Photocatalytic Water Treatments, Nano Lett. 2016, 16(10), 6568. (IF=13.779) (PDF)

 

 

2. Jinghai Liu*, et al., A graphene-like oxygenated carbon nitride material for Improved Cycle-life Lithium/Sulfur Batteries, Nano Lett. 2015, 15(8), 5137. (IF=13.592) (PDF)

 

 

3. Xianliang Fu, Jinghui Wang, Danwei Huang, Sugang Meng, Zizhong Zhang, Longfeng Li, Tifang Miao, Shifu Chen. Trace amount of SnO2-decorated ZnSn(OH)6 as highly efficient photocatalyst for decomposition of gaseous benzene: Synthesis, Photocatalytic activity, and the unrevealed synergistic effect between ZnSn(OH)6 and SnO2. ACS Catalysis. (IF=10.614)

 

4. Jinghui Wang, Hui Li, Sugang Meng, Li Zhang, Xianliang Fu, Shifu Chen. One-pot hydrothermal synthesis of highly efficient SnOx/Zn2SnO4 composite photocatalyst for the degradation of methyl orange and gaseous benzene. Applied Catalysis B: Environmental. (IF=9.446)

 

5. Li Zhang, Xianliang Fu, Sugang Meng, Xiaoliang Jiang, Jinghui Wang, Shifu Chen. Ultra-low content of Pt modified CdS nanorods: one-pot synthesis and high photocatalytic activity for H2 production under visible light. Journal of Materials Chemistry A. (IF=8.867)

 

6. Jingshu Zhao, Yin Wang (co-first author), Junwen Zhou, Pengfei Qi, Siwu Li, Kexin Zhang, Xiao Feng, Bo Wang, Changwen Hu*. A copper(II)-based MOF film for highly efficient visible-light-driven hydrogen production. Journal of Materials Chemistry A. (IF=8.867)

 

7. Xuefang Hao, Qian Li, Jintang Guo, Xiangkui Ren, Yakai Feng*, Changcan Shi*, Wencheng Zhang*. Multifunctional gene carriers with enhanced specific penetration and nucleus accumulation to promote neovascularization of HUVECs in vivo. ACS Applied Materials and Interfaces. (IF=8.097)

 

8. Xuefang Hao, Qian Li, Juan Lv, Li Yu, Xiangkui Ren, Li Zhang, Yakai Feng,* Wencheng, Zhang*. CREDVW-Linked polymeric micelles as a targeting gene transfer vector for selective transfection and proliferation of endothelial cells. ACS Applied Materials and Interfaces .(IF=8.097)

 

9. Jing Yang, Xuefang Hao (co-first author), Qian Li, Mary Akpanyung, Abdelilah Nejjari, Agnaldo Luis Neve, Xiangkui Ren, Jintang Guo, Yakai Feng*, Changcan Shi* , Wencheng Zhang. CAGW Peptide- and PEG-modified gene carrier for selective gene delivery and promotion of angiogenesis in HUVECs in vivo. ACS Applied Materials and Interfaces. (IF=8.097)

 

10. Wenfeng Hai. Specific recognition of human influenza virus with PEDOT bearing sialic acid-terminated trisaccharides. ACS Applied Materials and Interfaces. (IF=8.097)

 

11. Yi Sui, Jinghai Liu(co-first author), Dispersed Conductive Polymer Nanoparticles on Graphitic Carbon Nitride for Enhanced Solar-driven Hydrogen Evolution from Pure Water, Nanoscale. (IF=8.097)

 

12. Hongyang Shao, Xiaoming Zhang, Hao Huang, Kan Zhang, Menglong Wang, Cai Zhang, Yifan Yang, Mao Wen, Weitao Zheng. Magnetron Sputtering Deposition Cu@Onion-like N–C as High-Performance Electrocatalysts for Oxygen Reduction Reaction. ACS Applied Materials & Interfaces. (IF=8.097)

 

13. Jinghai Liu*, et al., Self-regenerated Solar-driven Photocatalytic Water-Splitting by Urea derived Graphitic Carbon Nitride with Platinum Nanoparticles, Chem. Comm., 2012, 48, 8826-8828. (SCI, IF=6.834, 他引次数: 101)

 

14. Qipu Dai, Peihe Li, Nuannuan Ma, Changwen Hu*. Palladium-Catalyzed Decarboxylative Synthesis of Arylamines. Organic Letters .(IF=6.579)

 

15. Yijie Zhang, Lei Ji , Wanfei Li, Zhao Zhang , Luhua Lu*, Lisha Zhou , Jinghai Liu*, Ying Chen , Liwei Liu, Wei Chen , Yuegang Zhang*. Highly defective graphite for scalable synthesis of nitrogen doped holey graphene with high volumetric capacitance. Journal of Power Sources. (IF=6.395)

 

16. Jinghui Wang, Jinze Li, Hui Li, Shixiang Duan, Sugang Meng, Xianliang Fu, Shifu Chen. Crystal phase-controlled synthesis of BiPO4and the effect of phase structure on the photocatalytic degradation of gaseous benzene. Chemical Engineering Journal. (IF=6.216)

 

17. Jinghai Liu, et al., Pyrolysis of Urea into Graphitic Carbon Nitride with Recyclable Adsorption and Photocatalytic Activity, J. Mater. Chem. (IF=5.968 )

 

18. Lina Wang, Xiaoli Huang, Bingbing Wang, Jie Zhao, Xuliang Guo, Zheng Wang and Yanjun Zhao. Mechanistic insight into the singlet oxygen-triggered expansion of hypoxia-responsive polymeric micelles. Biomaterials Science. (IF=5.831)

 

19. Peihe Li, Baole Li, Zhimin An, Liping Mo, Zhenshui Cui, Zhanhui Zhang*. Magnetic Nanoparticles (CoFe2O4)-Supported Phosphomolybdate as an Efficient, Green, Recyclable Catalyst for Synthesis of beta-Hydroxy Hydroperoxides. Advanced Synthesis & Catalysis .(IF=5.646)

 

20. Wenfeng Hai. Human influenza virus detection using sialyllactose-functionalized Organic electrochemical transistors. Sensors and Actuators B: Chemical. (IF=5.4)

 

21. Peihe Li, Nuannuan Ma, Zheng Wang, Qipu Dai*, Changwen Hu *. Base mediated intramolecular decarboxylative synthesis of alkylamines from alkanoyloxycarbamates.The Journal of organic chemistry.(IF=4.894)

 

22. Peihe Li, Nuannuan Ma, Jikun Li, Zheng Wang, Qipu Dai*, Changwen Hu*. Regioselective Synthesis of 2-Vinylanilines Using O-aroyloxycarba-mates by Sequential Decarboxylation/Amination/Heck Reaction.The Journal of organic chemistry.(IF=4.894)

 

23. Quan Zhuang, Xilian Jin*, Tian Cui* , Yanbin Ma, Qianqian Lv, Ying Li, Huadi Zhang, Xing Meng, Kuo Bao. Pressure-Stabilized Superconductive Ionic Tantalum Hydrides. Inorganic Chemistry. (IF=4.857)

 

24. Jufang Hu, Yin Wang (co-first author), Yingnan Chi*, Song Yang, Changwen Hu*. Polyoxoniobates-based 3D inorganic-organic hybrid compounds and their photocatalytic properties. Inorganic Chemistry. (IF=4.857)

 

25. Yin Wang, Yuanman Ni, Bing Liu, Shuxia Shang, Song Yang, Minhua Cao*, Changwen Hu*. Vertically oriented CoO@FeOOH nanowire arrays anchored on carbon cloth as a highly efficient electrode for oxygen evolution reaction. Electrochim. Acta. (IF=4.798)

 

26. Qian Li, Xuefang Hao (co-first author), Juan Lv, Xiangkui Ren*, Kunyu Zhang, Ihsan Ullah, Yakai Feng* , Changcan Shi*, Wencheng Zhang. Mixed micelles obtained by co-assembling comb-like and grafting copolymers as gene carriers for efficient gene delivery and expression in endothelial cells. J. Mater. Chem. B. (IF=4.543)

 

27. Feiping Ma, Peihe Li, Baole Li, Liping Mo, Ning Liu, Huijun Kang, Zhanhui Zhang*. A recyclable magnetic nanoparticles supported antimony catalyst for the synthesis of N-substituted pyrroles in water. Applied Catalysis a-General. (IF=4.339)

 

28. Juan Lv, Xuefang Hao, Qian Li, Mary Akpanyung, Abdelilah Nejjari, Agnaldo Luis Neve, Xiangkui Ren, Yakai Feng*, Changcan Shi*, Wencheng, Zhang. Star-shaped copolymer grafted PEI and REDV as a gene carrier to improve migration of endothelial cells. Biomaterials Science. (IF=4.21)

 

29. Quan Zhuang, Xilian Jin, Qianqian Lv, Ying Li, Ziji Shao, Zhao Liu, Xin Li, Huad, Zhang, Xing Meng, Kuo Bao, Tian Cui*. Investigation of superconductivity in compressed vanadium hydrides. Physical Chemistry Chemical Physics. (IF=4.123)

 

30. Yang Wu, Xia Wang, Qiaozhen Liu, Xiaoxue Ma, Dawei Fang, Xuefei Jiang, Wei Guan. Dynamic phase change and local structures in IL-containing mixtures: classical MD simulations and experiments. Physical Chemistry Chemical Physics. (IF=4.123)

 

31. Jinghai Liu, et al., Reduced Graphene Oxide as Capturer of Dyes and Electrons during Photocatalysis: Surface Wrapping and Capture Promoted Efficiency, Phys. Chem. Chem. Phys.(IF=4.123)

 

32. Jiadi Zhao, Shu Liua *, Zifeng Pia, Zhong Zhenga, Fengrui Songa, Zhiqiang Liu. An efficient and target-oriented sample enrichment method for preparative separation of minor alkaloids by pH-zone-refining counter-current chromatography. Journal of Chromatography A. (IF=3.981)

 

33. Nuannuan Ma, Peihe Li, Zheng Wang, Qipu Dai*, Changwen Hu*. Synthesis of indoles from aroyloxycarbamates with alkynes via decarboxylation/cyclization. Organic & Biomolecular Chemistry. (IF=3.564)

 

34. Peihe Li, Baole Li, Haichuan Hu, Xiaona Zhao, Zhanhui Zhang*. Ionic liquid supported on magnetic nanoparticles as highly efficient and recyclable catalyst for the synthesis of beta-keto enol ethers. Catalysis Communications. (IF=3.33)

 

35. Jinghai Liu*, et al., The Stabilization Effect of Surface Capping on Photocatalytic Activity and Recyclable Stability of Ag3PO4, Catal. Commun. (IF=3.320)

 

36. Jinghui Wang, Hui Li, Sugang Meng, Xiangju Ye, Xianliang Fu, Shifu Chen. Controlled synthesis of Sn-based oxides via a hydrothermal method and their visible light photocatalytic performances. RSC Advances. (IF=3.108)

 

37. Bin Yue, Xinlu Wang, Jinxian Wang, Jing Yao, Xinru Zhao, Hongbo Zhang,Wensheng Yu, Guixia Liu and Xiangting Dong. Au-doped Li1.2Ni0.7Co0.1Mn0.2O2 electrospun nanofibers: synthesis and enhanced capacity retention performance for lithium-ion batteries. RSC Adv. (IF=3.108)

 

38. Fan Yang, Zhiyue Yu, Xinyi Li, Peipei Ren, Jun Wang. detection of uric acid in urine sample. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy. (IF=2.880)

 

39. Fan Yang, Peipei Ren, Guanhong Liu, Youtao Song, Jun Wang. A novel fluorescent probe (dtpa-bis(cytosine)) for detection of Eu(III) in rare earth metal ions. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy. (IF=2.880)